Hotărârea nr. 468/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE DAVID ELENA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 10.804/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 468

din data din 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între David Elena şi Municipiul Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 10.804/2003 şi Raportul de specialitate al   Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune  aprobarea unui schimb de terenuri între David Elena şi Statul Român;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenurilor cu numerele top. : 830/1; 830/2 şi 4819/1/7/4/2/5/2 şi, în consecinţă, se revocă poz.  695, pag. 148, cap. "G", poz. 196, pag. 254, cap. "H" şi poz. 829, parţial pag. 152, cap. "G" din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată.


 Art. 2.  Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Bronzului f.n. înscris în C.F. nr. 9162, sub nr. top. 9401/1/2/1/1/1, în suprafaţă de 5.269,54 m.p., proprietară David Elena şi următoarele terenuri situate în Braşov:

 - Str. Morii nr. 4, înscris în C.F. nr. 1, cu nr. top. 830/1, în suprafaţă  de 126 m.p. şi  nr. top.  830/2, în suprafaţă de 97,2 m.p., proprietară Primăria Municipiului Braşov.

 - Str. Al. Petofi  f.n., înscris în C.F. nr. 28780, cu nr. top. 4819/1/7/4/2/5/2, în suprafaţă de 150 m.p., proprietar Municipiul Braşov.

 - Str. Ştejerişului f.n., înscris în C.F. nr. 2279, cu nr. top. 2138/2/2, în suprafaţă de 2.460,70 m.p., proprietar Statul Român.

 - Str. Ştejerişului f.n., înscris în C.F. nr. 22802, cu nr. top. 2143/1/b, în suprafaţă de 400,32 m.p., proprietar Statul Român.

 - Str. Negoiu nr. 14, înscris în C.F. nr. 3960, cu nr. top. [(6382-6383)/1]/(1/2), în suprafaţă de 300 m.p., proprietar Statul Român.

 - Str. Şcolii f.n., înscris în C.F. nr. 8817, cu nr. top. 1344/1, în suprafaţă de 948,51 m.p., proprietar Statul Român.

 Art. 3.  Terenul înscris în C.F. nr. 9162, cu nr. top. 9401/1/2/1/1/1, va trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenurile  înscrise în C.F. nr. 1, cu nr. top. 830/1, 830/2, C.F. nr. 28780, cu nr. top. 4819/1/7/4/2/5/2, C.F. nr. 2279, cu nr. top. 2138/2/2, C.F. nr. 22802, cu nr.  top. 2143/1/b, C.F. nr. 3960, cu nr. top. [(6382-6383)/1]/(1/2) şi C.F. nr. 8817, cu nr. top. 1344/1, vor trece în proprietatea d-nei  David Elena, ca urmare a schimbului menţionat la art. 1.


 Art. 4.   Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte  "Documentaţia Tehnică Topografică şi de Evaluare", întocmită de ing. Cătană Marilena, privind identificarea şi evaluarea terenurilor  menţionate la art. 1.


 Art. 5.  Se revocă din C.F. nr. 1, cu nr. top. 830/1, 830/2, dreptul de administrare operativă a "I.G.L." Braşov.


 Art. 6.  Se revocă din C.F. nr. 3960, cu nr. top. [(6382-6383)/1]/(1/2), dreptul de administrare operativă a "ICRAL" Braşov.


 Art. 7.  Se revocă din C.F. nr. 8817, cu nr. top. 1344/1, dreptul de administrare operativă a "ICRAL" Braşov.


 Art. 8.   Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu să semneze actul autentic de schimb menţionat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.


 Art. 9. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.