Hotărârea nr. 467/2003

OBIECT: REVOCAREA POZITIEI NR. 251 (CAPITOLUL G) - DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.120/2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 467

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: revocarea poziţiei nr. 251 (capitolul G) - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 1.120/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune revocarea poziţiei nr. 251 (capitolul G) - din anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 286/1999, republicată;
 Având în vedere  prevederile  Legii nr. 213/1998; H.G. nr. 548/1999;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă revocarea următoarei poziţii incluse în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată:

 - pagina 118 - Capitolul "G"  - poziţia 251 - "Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport - Stadion Fotbal - Atletism = 15.000 loc / Sală Sport = 800 loc / Teren Handbal - Tribună 300 loc / Săli Scrimă / Clădire Administrativă (sediu Club) / Mini-Hotel-Cantină / Suprafaţa = 35.000 m.p.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi  Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.