Hotărârea nr. 466/2003

OBIECT: REPARTIZAREA LOCUINTEI DE SERVICIU SITUATA ÎN BRASOV, STR. FRASINULU NR. 1, SC. A, AP. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 6.065/2003 SI RAPORTUL DE S

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 466

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: repartizarea locuinţei de serviciu situată în Braşov, str. Frasinului nr. 1, sc. A, ap. 4;
  
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 6.065/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind repartizarea lcouinţei de serviciu situată în Braşov, str. Frasinului nr. 1, sc. A, ap. 4;
 Având în vedere Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.G. nr. 1.275/2000 şi  H.C.L. nr. 162/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2001, în sensul în care apartamentul compus din 3 camere şi dependinţe situat în Braşov, str. Frasinului nr. 1, sc. A, ap. 4, se atribuie Biroului Relaţii cu Consilierii şi se repartizează ca locuinţă de serviciu d-nei Munteanu  Ioana.

 

 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.