Hotărârea nr. 465/2003

OBIECT: REACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 10.600/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 465

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: reactualizarea  listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 10.600/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind reactualizarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale;
 Având în vedere  prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.G.  nr. 1.275/2000, H.G. nr. 510/2003 şi H.C.L. nr. 66/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă lista de priorităţi, reactualizată, pentru repartizarea locuinţelor sociale, pe structuri de camere, în conformitate cu exigenţele minimale (prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996, republicată), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Repartizarea locuinţelor sociale se realizează în conformitate cu lista  de priorităţi aprobată la art. 1, cu condiţia ca situaţia menţionată în solicitarea iniţială să fie identică cu cea din momentul emiterii repartiţiei, în caz  contrar beneficiarul locuinţei sociale pierde dreptul de a i se emite repartiţia.


 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.