Hotărârea nr. 464/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 52, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MANEA MARIANA SI MANEA GABRIEL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 464

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 52, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Manea Mariana  şi Manea  Gabriel;
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 11.127/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 52;
 Având în vedere  prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991 , republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru  realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 52, identificat prin C.F. nr. 31176, cu nr. top. 7430/3/4/16, în suprafaţă de 1,76 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Manea Mariana şi Manea Gabriel.                       

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o  redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p. ce va fi plătită  în  lei  la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 4534/2003, este pentru creare acces direct din exterior la imobilul înscris în C.F. 31178, cu nr.  top. 7430/1/b/3.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.