Hotărârea nr. 463/2003

OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 8, CATRE S.C. CEASCOM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.463

din data de 24 noiembrie 2003

 

 Obiect: vânzarea terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 8, către S.C. CEASCOM S.R.L.;
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 7.112/2003 a Serviciului Public Patrimoniu,  prin care se propune  vânzarea terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 8, către  S.C. CEASCOM S.R.L.;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 550/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f şi h  şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă vânzarea terenului înscris în C.F. nr. 3960, cu nr. top. [(6382-6383)/1]/1/1/11, ce reprezintă cota de 2,9 % din terenul cu nr. top. iniţial [(6382-6383)/1]/1/1, în suprafaţă  de 1.454 m.p., adică 1.454 m.p. x 2,9 % = 42,17 m.p., conform Expertizei tehnice de evaluare nr. 167/2003, întocmită de expert tehnic şi evaluator ing. Toma Oţelea, către S.C. CEASCOM S.R.L.

 Art. 2. Preţul de vânzare al terenului descris la art. 1, este de 58,8 Euro/m.p., ce va fi plătit la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3.  Se împuterniceşte Serviciul Public Patrimoniu, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, în formă autentică, pentru terenul menţionat la art. 1.

 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.