Hotărârea nr. 462/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A VALORII DE FINANTARE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA PT CARFIL SI RACORDAREA LA SURSA CET"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 462

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


  Obiect: aprobarea  documentaţiei tehnico-economice şi a valorii de finanţare aferente obiectivului de investiţii "Modernizarea  PT CARFIL şi racordarea  la sursa CET";

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive nr. 1.693 din 10 noiembrie 2003 a unui grup de consilieri şi  Raportul de specialitate nr. 1.093 din 10  noiembrie 2003 al conducerii S.C. CET BRAŞOV  S.A.,  prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a valorii de finanţare aferente obiectivului de investiţii  "Modernizarea PT CARFIL şi racordarea la sursa CET";
 Având în vedere prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 298 din 7 iulie 2003, privind mandatarea conducerii S.C. "CET BRAŞOV" S.A. să deruleze procedurile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare a PT CARFIL şi racordarea la sursa CET şi prevederile     art. 16 din Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998;
 În  temeiul art. 38, alin. 2, lit.  j  şi  m,  art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia tehnico-economică (DDE) a obiectivului de investiţii "Modernizarea PT CARFIL şi racordarea la sursa CET" (anexată prezentei) cu finanţare integrală din bugetul local.

 Art. 2.  Se aprobă suma de 8.297.765 mii lei (exclusiv TVA) necesară derulării investiţiei, conform Devizului general cu valori definitive (în urma selectărilor de oferte şi negocierilor) anexat la DDE.  Termenul final de "recepţie definitivă" : 15 decembrie 2003.


 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi conducerea S.C. "CET BRAŞOV" S.A vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.