Hotărârea nr. 461/2003

OBIECT: INITIEREA PROCEDURILOR PRIVIND GARANTAREA UNUI CREDIT ÎN VALOARE DE ZECE MILIOANE EURO; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 1.747 DIN 19 NOIEMBRIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 461

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


  Obiect:  iniţierea procedurilor privind garantarea unui credit în valoare de zece milioane Euro;
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  Raportul de specialitate nr. 1.747 din 19 noiembrie 2003, întocmit de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A., Expunerea de motive şi propunerea  unui grup de consilieri privind iniţierea procedurilor privind garantarea unui credit în valoare de zece milioane Euro;
 Având în vedere dispoziţiile cap. 5 din Legea nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare  şi art. 59 din O.U.G. nr. 45/2003;
 În  temeiul art. 38, alin. 2,  lit. j  şi  m,  art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale    nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă iniţierea procedurilor privind garantarea de către Municipiul Braşov a unui credit, în valoare de 10 (zece) milioane Euro, contractat de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A., pe o  perioadă de zece ani, în vederea redotării şi modernizării centralei energetice de cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare Braşov, în valoare totală de 45 (patruzecişicinci) milioane Euro fără T.V.A.

 Art. 2.   Pentru diferenţa de 35 (treizecişicinci) milioane Euro se vor face demersurile pe lângă Guvernul României, pentru garantarea unui credit sau  asigurarea din grant.

 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A.  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.