Hotărârea nr. 460/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICA ÎN FAZA "S.F. CU ELEMENTE DE P.T.", PRIVIND REDOTAREA SI MODERNIZAREA CENTRALEI ENERGETICE DE COGENERARE SI A RETELEI MUNICIPALE DE TERMOFICARE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 460

din data de 24 noiembrie 2003

 


  Obiect: aprobarea  documentaţiei tehnico-economică în faza "S.F. cu elemente de P.T.", privind  redotarea şi modernizarea centralei energetice de cogenerare   şi a reţelei municipale de termoficare Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  Raportul de specialitate nr. 1.746 din 19 noiembrie 2003, întocmit de către S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A., Expunerea de motive şi propunerea unui grup de consilieri privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică în faza "S.F. cu elemente de P.T.", privind redotarea  şi modernizarea centralei energetice de cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare Braşov, obiect al contractului de antrepriză încheiat între SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH şi S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A.;
 Având în vedere dispoziţiile art. 16, alin. (5), Legea nr. 189/1998, cu  modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 478/2002;
 În   temeiul  art. 38, alin. 2,  lit.  j  şi  m,  art. 46  din  Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia tehnico-economică în faza "S.F. cu elemente de P.T.", privind redotarea şi modernizarea centralei energetice de cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare Braşov, obiect al contractului de antrepriză încheiat între SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH şi S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A., parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2.  S.C. CET Braşov S.A. va prezenta Consiliului Local, spre aprobare, indicatorii tehnico-economici actualizaţi.


 Art. 3.  S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV S.A.  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.