Hotărârea nr. 46/2003

OBIECT: APROBAREA MODELULUI SI A PROCEDURII DE EVIDENTIERE A ABONAMENTELOR PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE NEAMENAJATE PENTRU DESFACEREA DE PRODUSE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 46

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect:  aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice  neamenajate pentru desfacerea de produse;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  raportul de specialitate nr. 450/2003, al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate pentru desfacerea de produse;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
Conform prevederilor O.G. nr. 36/2002, republicată şi H.G. nr. 1.278/2002, ce aprobă Normele metodologice pentru aplicarea ordonanţei;
In temeiul art. 38, lit. f  şi  g, art. 46 şi art. 125  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Ocuparea temporară a domeniului public neamenajat al Municipiului Braşov de către agenţii economici, se poate face numai în baza unui abonament, eliberat de Serviciul Public Patrimoniu cu aprobarea conducătorului acestuia şi cu avizul Comisiei de Monitorizare, Control, Coordonare, constituită conform H.C.L. nr. 287/2002, după  cum urmează:

 a) Pentru organizarea de activităţi, acţiuni şi evenimente care, prin specificul lor, au un caracter  temporar: manifestări socio-culturale (concerte, spectacole, circ, etc.), sportive, activităţi promoţionale şi comerciale (altele decât cele de întâmpinare din faţa propriilor spaţii comerciale) a căror desfăşurare este de scurtă durată, etc., emiterea de abonamente se va face pentru o perioadă de cel mult o lună pe an (dar nu mai puţin de două zile).

 Abonamentele eliberate pentru o perioadă de până la o lună nu vor depăşi o perioadă cumulată mai mare de 30 de zile în cursul aceluiaşi an, pentru acelaşi agent economic şi acelaşi amplasament.

 Pentru solicitările a căror perioadă depăşeşte 30 de zile, acestea vor fi supuse aprobării Consiliului Local, ocuparea domeniului public urmând a se face prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

 b) Pentru comerţul stradal de întâmpinare în faţa spaţiilor comerciale proprii (magazine, restaurante, cafenele, cofetării, chioşcuri), terasele sau grădinile de vară aferente acestora (dacă este cazul), precum şi efectuarea de reclamă în folos propriu, abonamentele vor fi  emise pentru o perioadă de maxim 12 luni (dar nu mai  puţin de 30 de zile).


 Art. 2.  În cazul activităţilor prevăzute la art. 1 a), solicitantul va obţine abonamentul tip I (conform modelului din anexa 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre), iar pentru activităţile prevăzute la art. 1 b) se va elibera abonamentul tip II (conform modelului din anexa 2 - parte integrantă la prezenta hotărâre).


 Art. 3.  Abonamentul se emite la cererea solicitantului, de către Serviciul Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, în baza următoarelor acte:

 1. Certificat de Urbanism eliberat  de serviciile specializate ale Primăriei Braşov, pentru amplasamentul solicitat (după caz), însoţit obligatoriu de planul de situaţie vizat spre neschimbare, cu amplasamentul cotat faţă de repere fixe, din care să reiasă suprafaţa  ocupată.

 2. Actele de identificare ale agentului economic:

 - Codul Unic de Inregistrare sau
  - Certificatul de Inregistrare la Registrul Comerţului însoţit de codul fiscal.
  - Autorizaţia de liberă iniţiativă, emisă în baza Decretului-Lege nr. 54/1990 sau a
     Legii nr. 507/2002
 - Actul de identitate al reprezentantului legal al agentului economic solicitant.

 3. Certificat de neurmărire fiscală din care să reiasă că agentul economic nu are datorii la bugetul local, eliberat de Direcţia Fiscală Braşov, nu mai vechi de 30 de zile, pentru situaţiile care nu necesită acordul prevăzut la pct. 3.

 4. Avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) sau a autorităţilor  prevăzute de H.G. nr. 1102/2002, în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru agrement.

 Abonamentul nu scuteşte agentul economic de la obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii  în condiţii de legalitate.

 Art. 4.  Eliberarea abonamentelor se va face numai cu plata taxelor aferente suprafeţelor ocupate, la nivelul stabilit de Consiliul Local prin hotărârile în  vigoare la data eliberării, astfel:

 a) Pentru abonamentul de tip I, taxa de utilizare a locului public neamenajat aferentă suprafeţei ocupate  se achită la eliberarea cestuia, anticipat pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care a fost emis.

 b) În cazul  abonamentului de tip II, plata taxei se efectuează astfel:
 - La eliberarea abonamentului taxa se achită anticipat pentru prima lună de valabilitate;
 - După  primele 30 de zile de la eliberarea abonamentului taxa aferentă suprafeţei ocupate se va achita lunar, anticipat pentru luna următoare, până la data de 30 a fiecărei luni.


 Valabilitatea abonamentului este condiţionată de prezenţa vizei care se aplică lunar, odată cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public.
 
 Art. 5.  Pentru desfăşurarea de activităţi, acţiuni şi manifestări socio-culturale sau sportive precum şi activităţi promoţionale şi comerciale pentru o singură zi, taxa se va plăti anticipat sau cel târziu în aceeaşi zi cu desfăşurarea activităţii.

 Chitanţa emisă de Serviciul Public Patrimoniu va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de Serviciul Ocupare Locuri Publice Neamenajate (conform anexei  3 - parte integrantă din prezenta hotărâre), şi constituie dovada dreptului de a folosi (ocupa) amplasamentul situat pe domeniul public, de către solicitant.
 Perioada cumulată rezultată în urma ocupării domeniului public neamenajat de acelaşi agent economic, în sistem de o zi, nu va depăşi mai mult de 30 de zile în cursul unui an calendaristic.

 Art. 6.  Evidenţa abonamentelor emise se va ţine (separat pentru cele două tipuri) de către Serviciul Public Patrimoniu prin serviciul Ocupare Locuri Publice Neamenajate (pentru ocuparea domeniului public neamenajat).
 Abonamentele emise se vor înregistra atât sintetic, într-un Registru Unic (care va cuprinde ambele tipuri) cu numerotare continuă, în mod cronologic, anual cât şi analitic, utilizând o bază de date informatică care va cuprinde toate datele necesare identificării agentului economic  şi  tipăririi abonamentelor.

 Art. 7.  Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

 a) depăşirea de către solicitant a suprafeţei amplasamentului pentru care s-a  emis abonamentul cu amendă de la 1.000.000 lei  la 5.000.000 lei şi cu plata taxelor pentru suprafaţa depăşită;

 b)  depăşirea de către solicitant a perioadei pentru care s-a eliberat abonamentul, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.

 c) ocuparea domeniului public neamenajat fără deţinere de abonament sau chitanţă, după caz, de către o persoană fizică sau juridică se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

 Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor.


 Art. 8. Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică de Primarul Municipiului Braşov, prin împuterniciţii acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.


 Art. 9. Autorizaţiile de funcţionare precum şi cele de ocupare a locurilor publice de desfacere neamenajate, eliberate de Primăria Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu, până la data instituirii prezentei proceduri, rămân valabile până la expirarea termenului pentru care au fost emise.


 De la momentul expirării acestora, agenţii economici care ocupă domeniul public neamenajat al municipiului Braşov vor solicita Serviciului Public Patrimoniu eliberarea abonamentului tip I sau tip II, conform specificului activităţii.


 Art. 10.   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2002 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 296/2001, precum şi orice altă dispoziţie contrară.


 Art. 11. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.