Hotărârea nr. 459/2003

OBIECT: ÎNFIINTAREA "BIROULUI AJUTOARE DE ÎNCALZIRE A LOCUINTELOR", PENTRU DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A O.U.G. NR. 81/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 459

din data de 3 noiembrie 2003

 

  Obiect:  înfiinţarea "Biroului Ajutoare de Încălzire a Locuinţelor", pentru ducerea la îndeplinire a O.U.G. nr. 81/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale cu nr. 48.273/2003, prin care s-a propus înfiinţarea "Biroului Ajutoare de Încălzire a Locuinţelor" pentru ducerea la îndeplinire a O.U.G. nr. 81/2003;
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 81/2003 - privind acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare;
 În temeiul art. 38, lit. i, s, x  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale a "Biroului Ajutoare de Încălzire a Locuinţelor", format din 6 persoane, care va avea ca atribuţiuni ducerea la îndeplinire a O.U.G. nr. 81/2003.

 Art. 2.  Biroul mai sus menţionat  va funcţiona în subordinea Serviciului de Ajutor Social din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale.

 Art. 3.  Organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale aprobate prin art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, vor  fi republicate conform prezentei hotărâri.

 Art. 4.  Direcţia de Servicii Sociale şi  Primarul municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.