Hotărârea nr. 458/2003

OBIECT: SUPLIMENTAREA FONDURILOR ALOCATE ÎN ANUL 2003, PENTRU OBIECTIVUL "LICEUL APRILY LAJOS - CORP NOU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI PROPUNEREA UNUI G

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 458

din data de 3 noiembrie 2003

 


  Obiect: suplimentarea fondurilor alocate în anul 2003, pentru obiectivul "Liceul  Aprily Lajos - Corp Nou";
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi propunerea unui grup de consilieri, având ca obiect suplimentarea fondurilor alocate în anul 2003, pentru obiectivul "Liceul Aprily Lajos - Corp Nou", înregistrată sub nr. 52.235 din 29 octombrie 2003;
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă suplimentarea fondurilor alocate în anul 2003, pentru obiectivul "Liceul Aprily Lajos - Corp Nou" , de la cap. Învăţământ, cu suma de 5 (cinci) miliarde lei, prin diminuarea cu aceeaşi valoare a obiectivului "Ocolitoarea  Municipiului Braşov - semiinelara industrială - sector Dârste Zizin - lucrări de drum".
 

 Art. 2. Suplimentarea fondurilor pentru obiectivul  "Liceul Aprily Lajos - Corp Nou", conform celor de mai sus, va fi cuprinsă în prima rectificare de buget.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.