Hotărârea nr. 457/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE SCOATERE LA LICITATIE PUBLICA A UNUI NUMAR DE 17 AMPLASAMENTE APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, AVÂND CA DESTINATIE DIFUZAREA DE PRESA, CARTE SI ALTE EFECTE POSTALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 457

din data de 3 noiembrie 2003

 

  Obiect:   respingerea propunerii de scoatere la licitaţie publică a unui număr de 17 amplasamente  aparţinând  domeniului  public  al  municipiului,  având ca destinaţie difuzarea de presă, carte şi alte efecte poştale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  3 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 10.045 din 22 septembrie 2003, a Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind  respingerea propunerii de scoatere la licitaţie publică a unui număr de 17 amplasamente  aparţinând domeniului public al municipiului, având ca destinaţie difuzarea de presă, carte şi  alte efecte poştale;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi prevederile art. 125 şi 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se respinge propunerea de scoatere la licitaţie a terenurilor, aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, identificate conform anexei 1 (parte integrantă a prezentei hotărâri).


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.