Hotărârea nr. 456/2003

OBIECT: TRANSFORMAREA POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR CURATENIE DIN STATUL DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU ÎN POST DE MAGAZINER (M I); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EX

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 456

din data de 3 noiembrie 2003

 

  Obiect: transformarea postului vacant de îngrijitor curăţenie din  statul de funcţii al Serviciului Public Patrimoniu în post de magaziner (M I);

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 12.368/2003 a Biroului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind transformarea postului vacant de îngrijitor curăţenie din statul de funcţii al Serviciului Public Patrimoniu în post de magaziner (M I);
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2003, privind organigrama şi statul de funcţii aprobat al Serviciului Public Patrimoiu;
 În baza Legii nr. 22/1969, privind gestionarea bunurilor în unităţile bugetare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, O.M.F. nr. 2.388/1995, privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii şi O.U.G. nr. 191/2002, privind creşterile salariale în anul 2003 a personalului bugetar;
 În temeiul art. 38, lit. e  şi  i, art. 46 (1) din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă transformarea postului de îngrijitor curăţenie din statul de funcţii al Serviciului Public Patrimoniu, poziţia 53 la Biroul Administrativ, în post de magaziner (M I), cu studii medii.


 Art. 2.  Statul de funcţii al Serviciului Public Patrimoniu astfel modificat se va republica.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.