Hotărârea nr. 455/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 200.000.000 LEI, PENTRU COFINANTAREA MANIFESTARII CULTURALE NOVEMBER ACTIVE ART (SERBARILE MEDIATECII NORBERT DETAEYE - BRASOV, EDITIA A XII-A), DESFASURATA LA BRASOV ÎN 15 - 17 NOIEMBRIE 2003; CONS

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 455

din data de 3 noiembrie 2003

 

  Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea manifestării  culturale  NOVEMBER  ACTIVE  ART  (Serbările Mediatecii Norbert Detaeye - Braşov, ediţia a XII-a), desfăşurată la Braşov în 15 - 17 Noiembrie 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu  nr. 20.647/2003 al Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi Micii Intreprinzători din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea manifestării culturale NOVEMBER ACTIVE ART (Serbările Mediatecii Norbert Detaeye - Braşov, ediţia a XII-a), desfăşurată la Braşov în 15 - 17 Noiembrie 2003;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. p şi x şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea manifestării culturale NOVEMBER ACTIVE ART (Serbările Mediatecii Norbert Detaeye - Braşov, ediţia a XII-a), desfăşurată la Braşov în 15 - 17 Noiembrie 2003.
 Proiectul anexat este parte integrantă a prezentei hotărâri.


 Art. 2. Plata se va face din bugetul local, capitolul 51.02. Autorităţi Publice, prin diminuarea Fondului de rezervă cu suma de 200.000.000 lei.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.