Hotărârea nr. 454/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 200.000.000 LEI, PENTRU COFINANTAREA SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL "ÎNCEPUTUL SFÂRSITULUI. DIZINDENTA ANTICOMUNISTA ÎN ANII '80", DESFASURAT LA BRASOV, ÎN PERIOADA 14 - 16 NOIEMBRIE 2003, CU OCAZIA ANIVERSAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 454

din data de 3 noiembrie 2003

 


  Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea simpozionului internaţional "Începutul sfârşitului. Dizindenţa anticomunistă  în anii '80", desfăşurat la Braşov, în perioada 14 - 16  Noiembrie 2003, cu  ocazia aniversării a 16 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu  nr. 44.563/2003 a Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi Micii Intreprinzători din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea simpozionului internaţional "Începutul sfârşitului. Dizidenţa anticomunistă în anii '80", desfăşurat la Braşov în perioada 14 - 16 Noiembrie 2003, cu ocazia aniversării a 16 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. p şi x şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea simpozionului internaţional "Începutul sfârşitului. Dizidenţa anticomunistă în anii '80", desfăşurat la Braşov în perioada 14 - 16 Noiembrie 2003, cu ocazia aniversării a 16 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni, organizat de Asociaţia 15 Noiembrie 1987. Proiectul anexat este parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2. Plata se va face din bugetul local, capitolul 51.02. Autorităţi Publice, prin diminuarea Fondului de rezervă cu suma de 200.000.000 lei.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.