Hotărârea nr. 453/2003

OBIECT: RESPINGEREA COMPLETARII HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 388 DIN 15 SEPTEMBRIE 2003, PRIVIND ACHIZITIONAREA A 15 AUTOBUZE ÎN SISTEM LEASING; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 453

din data de 3 noiembrie 2003

 

 Obiect:  respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 388 din 15 septembrie 2003, privind achiziţionarea a 15 autobuze în sistem leasing;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3  noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus achiziţionarea a 15 autobuze în sistem leasing;
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 90/1999 şi O.G. nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing; Legii nr. 326/2001, Legii nr. 284/2002 şi Legii nr. 105/2000, privind serviciile de  gospodărie comunală, cu referire la transportul public de călători; H.G.R. nr. 264/2003, privind acordarea avansurilor; Legii nr. 212/2002 şi H.G.R. nr. 461/2001, O.M.F.P. şi M.L.P.T.L. - privind procedura de achiziţie publică, precum şi Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002, art. 42;
 Având în vedere analiza preliminară privind această achiziţie, efectuată de către delegaţii R.A. Transport Braşov, conducerea Primăriei şi Comisia 1 a Consiliului Local;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge completarea art.  1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 388 din 15 septembrie 2003, privind achiziţionarea a 15 autobuze în sistem leasing.