Hotărârea nr. 452/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR.354/2002, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 174/2003 - PRIVIND CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, SOCIETATEA ROMÂNA DE CRUCE ROSIE - FILIALA BRASOV SI ASOCIATIA „EMPATIA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 452

din data de 27 octombrie 2003

 

Obiect: modificarea H.C.L. nr.354/2002, republicată  conform H.C.L. nr. 174/2003 -   privind Contractul de Parteneriat între  Municipiul Braşov, Societatea Română   de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia „Empatia”;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Centrului pentru Persoane fără Adăpost, înregistrată cu nr. 51.949/27.10.2003, prin care s-a propus modificarea H.C.L.  nr. 354/2002  - privind Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia „Empatia” Braşov;
 Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 75/2001- privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 3 din Legea nr. 116/2002 - privind combaterea şi prevenirea marginalizării sociale; ale H.C.L.  nr. 198/2002 – privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor două proiecte finanţate de la Uniunea Europeană „Parteneriat între Autorităţile publice şi societeatea civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost” şi „Centrul social de asistenţă comunitară”; ale H.C.L. nr. 354/2002, republicată - privind Contractul de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia „Empatia” Braşov,
În temeiul art. 38, alin. (2), lit. s şi art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Art. 3 din H.C.L. 354/2002, republicată  conform H.C.L. nr. 174/2003, se modifică prin prelungirea perioadei de angajare a personalului Centrului Integrat pentru Persoane fără Adăpost de la 1 octombrie 2003 la 31 ianuarie  2004, articolul urmând a avea conţinutul de mai jos:
 “Personalul Centrului Integrat pentru Persoane fără Adăpost urmează să fie angajat începând cu data de 1 martie  2003 până la data de 31 ianuarie 2004, în conformitate cu organigrama prezentată în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Salarizarea, precum şi obligaţiile angajaţiilor şi ale angajatorului către stat se vor asigura din fondurile Proiectului RICOP.”

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr.  354/2002, republicată  conform H.C.L. nr. 174/2003,  astfel modificată se va republica.

 Art. 3. Se aprobă prelungirea contractelor cu furnizorii de bunuri pentru care sunt prevăzute bugete lunare, pentru perioada 1 octombrie 2003 - 31 ianuarie 2004.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 354/2002

republicată conform H.C.L. nr. 174/2003, republicată conform H.C.L. nr. 452 din data de 27 octombrie 2003

Obiect: aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea  Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov în scopul  dezvoltării şi diversificării activităţii Centrului de persoane fără adăpost;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2002;
Analizând expunerea de motive nr. 23.061 din 9 septembrie 2002 a Primarului, prin care s-a propus aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov;
Având în vedere: H.C.L. nr. 188; 189 din 28 mai 2001, privind participarea Primăriei Municipiului Braşov la parteneriatul privind înfiinţarea unui Centru Social de asistenţă Comunitară; H.C.L. nr. 198 din 27 mai 2002, privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor 2 proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană "Parteneriat între autorităţile publice şi societatea  civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost" şi "Centrul Social de Asistenţă Comunitară"; Legea               nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 42, alin. (4);
In temeiul art. 38, alin. (2), lit. s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă  Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2.  Se aprobă încheierea contractelor de muncă între Primăria Municipiului Braşov şi personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Proiectului RICOP - Centrul integrat pentru persoane fără adăpost.

 Art. 3. Personalul Centrului Integrat pentru Persoane fără Adăpost urmează să fie angajat începând cu data de 1 martie 2003 până la data de 31 ianuarie 2004, în conformitate cu organigrama prezentată în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Salarizarea, precum şi obligaţiile angajaţiilor şi ale angajatorului către stat se vor asigura din fondurile Proiectului RICOP.

Art. 4.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.