Hotărârea nr. 451/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 46.957/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 46.957/2003 AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 451

din data de 27 octombrie 2003

 

 


  Obiect: acordarea de facilităţi fiscale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 46.957/2003 şi Raportul de specialitate nr. 46.957/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se  propune acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor la bugetul local, datorate de S.C. ASSET TRANS  S.R.L.;
 Având în vedere  dispoziţiile art. 1 şi art. 14 din O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, precum şi prevederile art. 1, alin. 7, lit. c din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
 În temeiul art. 38,  lit. b şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere  şi penalităţilor de întârziere în sumă totală de 102.005.902 lei, datorate de S.C. ASSET TRANS S.R.L., cu sediul în Mun. Braşov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 4 B.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.