Hotărârea nr. 450/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 80.078/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 80.078/2003 AL DIRECTIEI FISCALE BRASO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 450

din data de 27 octombrie 2003

 

 

  Obiect: acordarea de facilităţi fiscale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 80.078/2003 şi Raportul de specialitate  nr. 80.078/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se  propune acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor la bugetul local, datorate de S.C. AGROVIT S.A.;
 Având în vedere  dispoziţiile art. 1 şi art. 14 din O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, precum şi prevederile art. 1, alin. 7, lit. c din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
 În temeiul art. 38,  lit. b şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 304.922.959 lei, datorate de S.C. AGROVIT S.A., cu sediul în Mun. Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 11.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.