Hotărârea nr. 45/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 96 A, CATRE SANDESCU AUREL, TRIF GRIGORIU, RAICA IOAN SI MARIE, NEDA DUMITRU, CARABA VIRGILIU, TARAS GHEORGHE, BULARCA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 45

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect:  concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov,  B-dul 15  Noiembrie nr. 96 A, către Săndescu Aurel, Trif Grigoriu, Raica Ioan şi Marie, Neda Dumitru, Caraba Virgiliu, Taras Gheorghe, Bularca Traian;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 78/02/2003, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 96 A;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
In temeiul  H.C.L. nr. 21/2000, art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Săndescu Aurel, Trif Grigoriu, Raica Ioan şi Marie, Caraba Virgiliu, Taras Gheorghe, Bularca Traian, asupra imobilelor - garaje, situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 96 A, construite în baza  A.C. nr. 307/1965  şi  A.C. nr. 148/1969.


 Art. 2.  Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 96 A, ce se vor înscrie în C.F. nr. 26748, cu:
 - nr. top. 6741/1/2/25/1, în suprafaţă de 20,00 m.p. către Săndescu Aurel;
 - nr. top. 6741/1/2/25/2, în suprafaţă de 20,00 m.p. către Trif Grigoriu;
 - nr. top. 6741/1/2/25/3, în suprafaţă de 15,00 m.p. către Raica Ioan şi Marie;
 - nr. top. 6741/1/2/25/4, în suprafaţă de 15,00 m.p. către Neda Dumitru;   
 - nr. top. 6741/1/2/25/5, în suprafaţă de 15,00 m.p. către Caraba Virgiliu;
 - nr. top. 6741/1/2/25/7, în suprafaţă de 15,00 m.p. către Taras Gheorghe;
 - nr. top. 6741/1/2/25/9, în suprafaţă de 15,00 m.p. către Bularca Traian.


 Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2, este de 25 USD/m.p. revenind o redevenţă  anuală de  25 USD/m.p. : 25 ani = 1 USD/m.p.


 Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.


 Art. 5.  Se revocă dreptul de administrare operativă a "I.G.L. Braşov" pentru terenurile identificate prin C.F. nr.  26.748, cu nr. top. 6741/1/2/25/1 - 6741/1/2/25/9.


 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.