Hotărârea nr. 449/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 80.079/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 80.079/2003 AL DIRECTIEI FISCALE BRA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 449

din data de 27 octombrie 2003

 

 


  Obiect: acordarea  de  facilităţi  fiscale;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 80.079/2003 şi Raportul de specialitate nr. 80.079/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se  propune acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor la bugetul local, datorate de S.C. POIANA ALPIN S.A.;
 Având în vedere  dispoziţiile art. 1 şi art. 14 din O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, precum şi prevederile art. 1, alin. 7, lit. c din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
 În temeiul art. 38,  lit. b şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor  de întârziere în sumă totală de 86.428.991 lei, datorate de S.C. POIANA ALPIN, cu sediul în Poiana Braşov, Hotel Alpin.                    


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.