Hotărârea nr. 448/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 60.670/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 60.670/2003 AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 448

din data de 27 octombrie 2003

 

 

 Obiect: acordarea de facilităţi fiscale;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 60.670/2003 şi Raportul de specialitate nr. 60.670/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se  propune acordarea de facilităţi fiscale, Societăţii Comerciale TRACTORUL  U.T.B. - S.A.;
 Având în vedere  dispoziţiile art. 4 din O.G. nr. 53/2003, privind privatizarea Societăţii Comerciale "TRACTORUL U.T.B. - S.A.";
 În temeiul art. 38,  lit. b şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante, datorate şi neachitate, de către S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A., cu sediul în Braşov, str. Turnului nr. 5, reprezentând impozite de taxe locale, în sumă de 39.680.553.000 lei, precum şi majorările şi penalităţile de întârziere aferente acestora în sumă de 24.563.435.000 lei, respectiv în sumă totală de  64.243.988.000 lei, calculate la data de 31 decembrie 2003.

 Art. 2. În situaţia  în care transferul dreptului de proprietate va avea loc înainte de 31 decembrie 2003, toate obligaţiile ce decurg de la data  transferului vor fi achitate de firma LANDINI  SPA  ITALIA.
 
 Art. 3.  Înlesnirile prevăzute la art. 1 nu se acordă în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.