Hotărârea nr. 447/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 50.000.000 LEI, PENTRU COFINANTAREA "CROSULUI INTERNATIONAL 15 NOIEMBRIE", DESFASURAT LA BRASOV ÎN 15 NOIEMBRIE 2003, CU OCAZIA ANIVERSARII A 16 ANI DE LA REVOLTA ANTICOMUNISTA A MUNCITORILOR BRASOVENI;

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 447

din data de 27 octombrie 2003

 

 


 Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 50.000.000 lei, pentru cofinanţarea "Crosului Internaţional 15 Noiembrie", desfăşurat la Braşov în 15 Noiembrie 2003, cu ocazia aniversării a 16 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni;

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 41.621 şi ad. 41.621/2003 a Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi Micii Întreprinzători dsin cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 50.000.000 lei pentru cofinanţarea "Crosului Internaţional 15 Noiembrie" desfăşurat la Braşov în 15 Noiembrie 2003, cu ocazia aniversării a 16  ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni;
 Având în vedere art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. p şi x şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă alocarea din Bugetul Local a sumei de 50.000.000 lei, pentru cofinanţarea "Crosului Internaţional 15 Noiembrie", desfăşurat în 15 Noiembrie 2003, cu ocazia aniversării a 16 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni. Proiectul anexat este parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2.  Plata se va face din bugetul local, Capitolul 51.02. - Autorităţi Publice, prin diminuarea Fondului de rezervă cu suma de 50.000.000 lei.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.