Hotărârea nr. 446/2003

OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2002; ÎN TEMEIUL ART. 46, ALIN. (1) DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 446

din data de 27 octombrie 2003

 

 

Obiect: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2002;
În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985 şi ratificatăprin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile:
- art. 38, alin. (2), lit. d ultima teză din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,  cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, pct. 2 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6, alin. (1) şi (2), art. 13, 28, art. 30, alin. (1), art. 31, alin. (4), art. 35, alin. (2),    art. 45, alin. (2), art. 48, art. 49, alin. (4) şi (7), art. 55, alin. (2), art. 58, 60, 67, 72, 73, art. 74, alin. (1), lit. b - d şi alin. (2), art. 75 şi anexa nr. 5, lit. B, pct. 2, ultima teză din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct.  1.07, 1.08, 4.04, 6.02,  6.04, pct. 13.01, alin. 4, pct. 13.02, 13.03, 28.02, 30.01, pct. 31.02, alin. 2, pct. 31.03, 31.04, 35.04, 45.01, 48.01 - 48.06, 48.10, 49.01, 49.08, 55.02, 58.01, 60.02, 67.01, 72.01, 72.03, 73.01, 74.25, 75.03 şi pct. 80.19, lit. a din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2003, privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004;
Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Braşov nr. 333/2000, privind completarea H.C.L. nr. 410/1999, pentru zonarea Municipiului Braşov, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 433/2000;
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2004, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.   Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul  2004, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, pentru anul  2004, constituind anexa nr. 1;
b) cota impozit/clădiri prevăzută la art. 6, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului  nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileţşte pentru persoane juridice la 1,5 %;

c) dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a O.G. nr. 36/2002, cota prevăzută la art. 6, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 3 %;
d) cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 31, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 3 %;
e)  cota privind taxa pentru şederea în municipiul Braşov, prevăzută la art. 45, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 3 %;
f)  cota privind taxa pentru şederea în  staţiunea turistică Poiana Braşov prevăzută la   art. 45, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 5 %.

Art. 2. Bonificaţia prevăzută  la art. 49, alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul împozitului pe clădiri, la 5 %;
b) în cazul impozitului pe teren, la 5 %.

Art. 3. - (1) Majorarea  anuală prevăzută  la art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice la 0 %,;
b) - în cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane fizice la 0 %, iar în cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilan şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele fizice la 0 %,
- în cazul impozitului pe terenurile situate în  intravilan  pentru persoane juridice la 0 %, iar în cazul  impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilan şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele juridice la 0 %;
c) în cazul taxei pe teren,  pentru persoane juridice:
 - pentru drumuri    - 222.000 lei/km;
 -  pentru căi ferate normale   - 432.000 lei/km;
 - pentru căi ferate înguste  -  222.000 lei/km.
d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport pentru persoanele fizice la 0 %, iar în cazul taxei asupra  mijloacelor de transport pentru persoanele juridice la 0  % faţă de anul 2003;
e) în  cazul taxelor pentru eliberarea:
 e.1. certificatului de urbanism, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
 e.2. autorizaţiei de construire, pentru persoane juridice la 0 %;
 e.3. autorizaţiei de foraje de excavări, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
 e.4. autorizaţiei de desfiinţare, pentru persoane juridice la 0 %;
 e.5. autorizaţiei privind  lucrările de racorduri şi branşamente, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
 e.6. avizul comisiei  de urbanism  şi amenajarea teritoriului, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
 e.7. certificatului de nomenclatură stradală, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
 e.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 20 % faţă de taxele stabilite între limitele prevăzute de H.G. nr. 561/2003;
 e.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 20 % faţă de taxele stabilite conform  H.G. nr. 561/2003;
 e.10. de copii heliografice, la 20 % faţă de taxele stabilite conform H.G. nr. 561/2003;
 e.11. certificatului  de  producător şi pentru viza  trimestrială a acestuia, la 30 % faţă de taxele  stabilite între limitele prevăzute  de H.G. nr. 561/2003.
f) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, pentru persoane juridice la 30 % faţă de anul 2003;
g) în cazul impozitului pe spectacole, pentru persoane juridice:
 - în cazul videotecilor 1.100 lei/m.p./zi;
 - în cazul discotecilor 2.200 lei/m.p./zi.
h) în cazul taxei hoteliere, pentru persoane juridice la 0 %;
i) în cazul altor taxe locale la 50 % pentru persoane juridice şi la 30 % taxa pentru vehicule lente faţă de anul 2003;
j)  în cazul taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, a taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute de O.G. nr. 12/1998, republicată şi a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, nivelurile actualizate pentru anul 2004 sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4.  Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2004,  se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 410/1999.

Art. 5. Terenurile pentru care nu se datorează taxa, potrivit pct. 2, lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată,  cu modificările ulterioare,  sunt:
- terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau sivicultură, inclusiv cele ocupate de iazuri, bălţi sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor  nr. 107/1996, precum  şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului.

Art. 6. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Braşov, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7.  Lista cuprinzând actele normative, inclusiv Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Braşov, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9.  (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Braşov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Braşov.

      (2) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare atât în Monitorul Oficial al Municipiului Braşov şi/sau în ziarul "Buna Ziua Braşov".

Art. 10. Veniturile realizate ca urmare a încasării impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi contabilizate potrivit Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 520/2003, de Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.


Art. 11.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.