Hotărârea nr. 445/2003

OBIECT: ÎNCHIRIEREA SPATIULUI SITUAT ÎN STR. LUCIAN BLAGA NR. 11 BRASOV, PE PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2003 - 31 AUGUST 2004, UNDE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA GRADINITA DE COPII NR. 39; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 445

din data de 27 octombrie 2003

 


 Obiect: închirierea spaţiului situat în str. Lucian Blaga nr. 11 Braşov, pe  perioada 1 septembrie  2003 - 31 august 2004, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa  de Copii nr. 39;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală,  prin care se propune încheierea contractului de închiriere al spaţiului situat pe str. Lucian Blaga nr. 11, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 39, Braşov;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi  f  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă încheierea contractului de închiriere dintre S.C. "CARPATEX" S.A.  şi Centrul  Bugetar Grădiniţa nr. 66, începând cu data de 1 septembrie 2003 - 31 august 2004.


 Art. 2.  Preţul care urmează a fi achitat cu titlu de chirie pentru 700 m.p., suprafaţă construită şi 494 m.p. curte, va fi de 28.560.000 lei, reprezentând 24.000.000 + T.V.A. (19 %  - 4.560.000 lei)/lună.

 Art. 3.  Contractul de închiriere va fi încheiat între reprezentanţii S.C. "CARPATEX" S.A. şi Centrul Bugetar Grădiniţa nr. 66 Braşov, de  care aparţine Grădiniţa nr. 39.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov şi Centrul Bugetar Grădiniţa nr. 66 Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.