Hotărârea nr. 444/2003

OBIECT: ÎNCHIRIEREA SPATIULUI SITUAT PE STR. NICOPOLE NR. 34 A, PENTRU PERIOADA 16 IUNIE 2003 - 1 SEPTEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 444

din data de 27 octombrie 2003

 


 Obiect: închirierea spaţiului situat pe str. Nicopole nr. 34 A, pentru perioada 16 iunie 2003 - 1 septembrie 2004;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală,  prin care se propune închirierea pentru perioada 16 iunie 2003 - 1 septembrie 2004 a  spaţiului situat pe str. Nicopole nr. 34 A, în care funcţionează Grădiniţa de Copii nr. 31 cu program prelungit;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi  f  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă încheierea contractului de închiriere dintre S.C. "LUCA" S.R.L., în calitate de proprietar şi Centrul de Execuţie Bugetară Grădiniţa nr. 66 Braşov, pentru imobilul situat în Braşov, str. Nicopole nr. 34 A, începând cu data de 16 iunie 2003 până la data de 1 septembrie 2004.

 Art. 2.  Pentru perioada 16 iunie 2003 - 31 august 2003, chiria pentru imobilul menţionat la art. 1 va fi de 700 Euro/lună.

 Art. 3.  Pentru perioada 1 septembrie 2003 - 1 septembrie 2004 chiria aferentă imobilului din  str. Nicopole nr. 34 A, va fi de 1.000 Euro/lună +T.V.A.

 Art. 4. Chiria va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R.  pentru ziua în care se face plata, din creditele bugetare aprobate pentru Centrul Bugetar Grădiniţa nr. 66, alocate din bugetul local.

 Art. 5. Imobilul menţionat la art. 1 va fi destinat exclusiv activităţii didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 Braşov.

 Art. 6. Pe data emiterii prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2003.

 Art. 7.  Primarul municipiului Braşov şi Centrul Bugetar Grădiniţa nr. 66 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.