Hotărârea nr. 443/2003

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI DE DRAMATURGIE CONTEMPORANA, EDITIA XV-A, BRASOV 2003, PERIOADA 14 - 21 NOIEMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 443

din data de 27 octombrie 2003

 

 

 Obiect: participarea Municipiului Braşov, în calitate de coorganizator al Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XV-a, Braşov  2003, perioada 14 - 21  noiembrie 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 44.256 din 22 octombrie 2003 al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune aprobarea cererii de co-finanţare a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XV-a, Braşov 2003, perioada 14 - 21 noiembrie 2003;
 Având în vedere prevederile art. 11 şi art. 14  din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, prevederile H.C.L. nr. 162/2002;
 În temeiul art. 38, lit. d şi p din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în calitate de coorganizator la Festivalul de Dramaturgie Contemporană, ediţia a XV-a, Braşov, 2003, ce se va desfăşura în perioada 14 - 21 noiembrie 2003.

 Art. 2.  Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 597.850 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport (actori şi decor), cu ocazia organizării şi desfăşurării Festivalului de Dramaturgie  Contemporană, ediţia XV-a, 2003.

 Art. 3. Se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XV-a, 2003.

 Art. 4. Se diminuează fondul de rezervă bugetară, cu suma de 597.850 mii lei şi se majorează capitolul 59.02.05. "Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte", articolul 35 "Subvenţii" cu suma de 597.850 mii lei.

 Art. 5. Teatrul "Sică Alexandrescu" va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunilor culturale ale festivalului, contul de execuţie al proiectului, urmând a restitui la bugetul local, disponibilul rămas neutilizat.

 Art. 6.  Primarul municipiului Braşov şi Teatrul "Sică Alexandrescu" vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.