Hotărârea nr. 442/2003

OBIECT: APROBAREA TRANSFORMARII UNOR POSTURI ÎN STATUL DE FUNCTII AL OPEREI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 29.890 DIN DATA DE 18 IULIE 2003 A P

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 442

din data de 27 octombrie 2003

 


 Obiect:  aprobarea transformării unor posturi în statul de funcţii al Operei Braşov;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr.  ad. 29.890 din data de 18 iulie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a  propus  aprobarea transformării unor posturi în statul de funcţii al Operei Braşov;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 125/1999, privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a  criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite - pentru instituţiile publice de cultură, prevederile Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, anexa  nr. VII/4, anexa nr. VIII/1, anexa nr. VIII/2, anexa nr. IX/1 şi anexa nr. IX/2, precum şi prevederile O.U.G. nr. 191/2002, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. I şi II la Legea nr. 154/1998;
 În temeiul art. 38, alin. 1, art. 46, alin. 1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă transformarea postului vacant de pictor şcenograf cu studii superioare din cadrul compartimentului studii muzicale în post de dirijor cor cu studii superioare, în cadrul aceluiaşi compartiment.

 Art. 2. Se aprobă transformarea postului vacant de butafor cu studii medii din cadrul atelierului pictură-tâmplărie-tapiţerie-construcţii decor în post de economist cu studii superioare în cadrul compartimentului resurse umane-salarizare-contabilitate-administrativ.

 Art. 3.  Se aprobă transformarea postului vacant de tâmplar cu studii medii din cadrul atelierului pictură-tâmplărie-tapiţerie-construcţii decor în post de referent organizator spectacole cu studii superioare în cadrul compartimentului organizare popularizare spectacole.

 Art. 4. Se aprobă transformarea postului vacant de electrician scenă cu studii medii  din cadrul compartimentului tehnic de scenă şi montare spectacole în post de inginer sunet cu studii superioare în cadrul aceluiaşi compartiment.

 Art. 5. Opera Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.