Hotărârea nr. 441/2003

OBIECT: MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE DIN CONTRACTUL NR. 78/2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. OANCIA S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE N

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 441

din data de 27 octombrie 2003


 Obiect:  modificarea clauzelor contractuale din contractul nr. 78/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. OANCIA S.R.L.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 11.336 din 13 octombrie 2003, a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea  clauzelor contractuale din contractul nr.  78/2002, încheiat între Municipiul Braşov  şi  S.C. OANCIA S.R.L.;
 Având în vedere  prevederile art. 494 din  Codul Civil şi art. 11.1., cap. 11 din contractul  nr. 78/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f   din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Art. 1.1., cap. 1 din contractul nr. 78/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. OANCIA S.R.L., se modifică şi va avea următorul conţinut:
 "Obiectul contractului îl constituie concesionarea terenului în suprafaţă de 2.240 m.p. din terenul  înscris în C.F. nr. 6863, cu nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/7 către S.C. OANCIA S.R.L."

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 91,39 USD/m.p., ceea ce conduce la o redevenţă anuală de 3,65 USD/m.p. plătibilă în lei la cursul zilei în funcţie de paritatea ROL/USD comunicat de B.N.R.

 Art. 3.  Documentaţia de dezmembrare a terenului menţionat la art. 1 va fi avizată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi se va întocmi pe cheltuiala S.C. OANCIA S.R.L.

 Art. 4. Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu să întocmească actul adiţional la contractul nr. 78/2002, conform prezentei  hotărâri.

 Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.