Hotărârea nr. 440/2003

OBIECT: ÎNTREGIREA SUPRAFETEI CONCESIONATE PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 300/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 9.452/2003 A SERVICIULUI IDENTIFI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 440

din data de 27 octombrie 2003

 

 
 Obiect:  întregirea suprafeţei concesionate prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 300/1999;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 9.452/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind întregirea suprafeţei  concesionate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 300/1999;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă întregirea suprafeţei  concesionate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 300/1999, cu suprafaţa de teren destinată  parcajelor din P.U.D.  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233/1999 - poz. 6 din planşa anexată.

 Art. 2.  Documentaţia de identificare - dezmembrare a terenului menţionat la art. 1 se va întocmi de către un expert autorizat şi va fi avizată de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 Art. 3.  Prin grija Serviciului Public Patrimoniu se vor opera la Registrul C.F. modificările în C.F. nr. 30285, conform documentaţiei tehnice întocmite de Cojocaru Petre şi avizată de O.J.C.G.C.

 Art. 4. În baza documentaţiei întocmite conform art. 2, se va proceda la întocmirea actului adiţional la contractul de concesiune din 40/2000.

 Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.