Hotărârea nr. 44/2003

OBIECT: APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII, A UNUI NUMAR DE 7 TERENURI DESTINATE AMPLASARII DE MASINI POP-CORN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 44

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui număr  de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Raportul de specialitate nr. 242 din 16 ianuarie 2003, al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a unui număr de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
In temeiul art. 38, lit. f, art 46 şi art. 125, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a următoarelor terenuri, destinate amplasării de maşini pop-corn:
 1. Parcul Nicolae Titulescu (1)  C.U. nr. 2209 din 25 aprilie 2002
 2. Parcul Nicolae Titulescu (2)  C.U. nr. 5579 din 16 octombrie 2002


 Art. 2. Terenurile aprobate conform art 1 vor fi închiriate în următoarele condiţii:
  - Durata închirierii: -  1 an cu condiţia respectării prevederilor
                  H.C.L. nr. 42/1992;
  - Suprafaţa terenului: - 2 m.p.
  - Preţul de plecare al licitaţiei este cel prevăzut de hotărârea consiliului local  privind taxele şi impozitele locale, aflată în vigoare.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.