Hotărârea nr. 439/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 8 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 193 DIN 27 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 11.096/2003 A SERVICIULUI IDENTIFICARE, EV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 439

din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 27 mai 2002;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 11.096/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 27 mai 2002;
 Având în vedere  H.C.L. nr. 210/2002, republicată şi H.C.L. nr. 287/2002, O.G. nr. 71/2002 aprobată prin Legea nr. 3/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46   din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 27 mai 2002, astfel:
 "Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri."


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 27 mai 2002 modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre va fi republicată.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 193 din data de 27 iulie 2002

republicată conform H.C.L. nr. 439 din data de 27 octombrie 2003


Obiect: concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în zona Gării CFR destinat construirii unui supermarket cu dotări eferente (parcaje, alei acces, zone verzi, etc);

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 mai  2002;  
Analizând referatul nr. 12.440/2002 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Zona Gării C.F.R., destinat construirii unui supermarket cu dotări aferente (parcaje, alei acces, zone verzi, etc);
Având în vedere prevederile art. 10 şi 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001; Legea nr. 219/1998, art. 125, alin. 2  din Legea nr. 215/2001 şi H.G. nr. 216/1999;
In temeiul art. 38, lit. f , h  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenulu situat în zona Gării C.F.R. Braşov, teren înscris în C.F. nr. 20987, cu nr. top. 9103/4/b/1/2, în suprafaţa totală de 10.379 m.p.

Art. 2. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este de construcţie supermarket conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 287/1999, republicată conform H.C.L. nr. 342/1999.

Art. 3. Durata concesiunii : 49 ani.

Art. 4. Preţul terenului aşa cum a fost stabilit prin expertiza tehnică de evaluare nr. 61/10.02.2000, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov, sub nr. 7.843/2000, întocmită de experţii tehnici evaluatori, ing. Lixandru Miltiade şi ing. Nedeleanu Eleni, sub egida Societăţii Generale a Experţilor Tehnici S.A., filiala Bucureşti, anexa nr. 1, este de 29 USD/mp.

Art. 5.  Limita minimă a preţului concesiunii (redevenţa) de la care va porni licitaţia este de 1,16 USD/m.p./an.
Preţul concesiunii (redevenţa) va fi exprimat în lei, la cursul leu/USD comunicat de  Banca Naţională a României, cu 15 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei.

Art. 6.  Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea terenului ce face obiectul prezentei hotărâri, anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 7.  De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă: H.C.L.  nr. 45/2001, H.C.L. nr. 137/2001, H.C.L. nr. 392/2001; H.C.L. nr. 268/2000, precum şi orice altă prevedere contrară.


Art. 8. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.