Hotărârea nr. 438/2003

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU PRESELECTIE A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10 - SPATIU EXPOZITIONAL SI PARCARE,; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 438

din data de 27 octombrie 2003

 


  Obiect: concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie a  terenului situat în Braşov B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 - spaţiu expoziţional şi parcare,

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 496 /2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie a terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 219/1998 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi g ,  art. 46 şi art. 125   din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie a terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10, cu destinaţia de spaţiu expoziţional şi parcare auto.


 Art. 2.  Se aprobă Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi ce au ca obiect concesionarea prin licitaţie publică  deschisă cu preselecţie a terenului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.


 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu şi comisia constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr.  373/2002 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.