Hotărârea nr. 437/2003

OBIECT: COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 41 DIN 25 FEBRUARIE 2002, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 473 DIN 25 NOIEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 437

din data de 27 octombrie 2003

 

  Obiect:  completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25 februarie  2002, republicată conform  Hotărârii  Consiliului Local  nr.  473  din  25  noiembrie 2002;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 11.609/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25  februarie 2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 473 din 25 noiembrie 2002;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25 februarie 2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 473 din 25 noiembrie 2002  astfel:
 "- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/7, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Tomulescu Liviu."


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25 februarie 2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 473 din 25 noiembrie 2002, astfel  completată va fi republicată.


 Art. 3.   Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 41 din 25 februarie 2002

republicată conform H.C.L. nr. 437 din data de 27 octombrie 2003

 Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov,  Str. Hărmanului nr. 57, către Lerinţ Ioan, Istrate Dionisie, Istrate Bogdan Mihai, Lupu Sorinel Victor şi Rădulescu Ana;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2002; 
Analizând referatele nr. 28.472/2001; 28.468/2001; 28.469/2001; 28.471/2001 şi 28.470/2001, ale Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune  concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Hărmanului nr. 57;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000; H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
In temeiul art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, afarente garajelor situate în Braşov, str. Hărmanului nr. 57, ce se vor înscrie în C.F.       nr. 6863 cu:
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/1, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Lerinţ Ileana şi Orban Maria în cote indivize;
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/3, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Istrate  Dionisie;
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/4, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Istrate Bogdan Mihai;
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/5, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Lupu Sorinel Victor;
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/6, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Rădulescu Ana.
- nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2/7, în suprafaţă de 24,4 m.p. către Tomulescu Liviu.

Art. 2. Concesionarea se va face pe o perioadă de 49 de ani

Art. 3.  Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică - evaluare întocmit de ing. ec.  Larion Decebal, prin care preţul terenului menţionat la art. 1 este de 10,55 USD/m.p. revenind o redevenţă anuală de 10,55 USD/m.p. : 25 ani = 0,42 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de  B.N.R. pentru ziua plăţii.

Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.