Hotărârea nr. 434/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. DEALUL DE JOS NR. 7, CATRE BIRT CRISTINA-STEFANIA SI SAVA SANTOS CHRISTINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 20

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 434

din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 7, către BIRT CRISTINA-ŞTEFANIA şi  SAVA SANTOS CHRISTINA;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 51.686/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor  aferente celor două garaje situate în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 7;
 Având în vedere  H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru  realizarea locuinţelor) ;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se recunoaşte dreptul de proprietate a doamnelor BIRT CRISTINA-ŞTEFANIA şi SAVA SANTOS CHRISTINA, asupra imobilelor - garaje, situate în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 7, construite în baza A.C. nr. 128/1972.

 Art. 2.  Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în proprietatea Statului Român, aferent garajului situat în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 7, ce se va înscrie în C.F. nr. 28290 Braşov, cu nr. top. 1959/4/1/1/1/1/2/4, în suprafaţă de 17,40 m.p. către BIRT CRISTINA-ŞTEFANIA şi a terenului  aflat în proprietatea Statului Român, aferent garajului situat în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 7, ce se va înscrie în C.F. nr. 28290 Braşov, cu nr. top. 1959/4/1/1/1/1/2/5, în suprafaţă de 17,40 m.p. către SAVA SANTOS CHRISTINA.

 Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare, verificat de evaluator Mandrea Alexandru, este de 25,90 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 25,90 Euro/m.p. : 25 ani = 1,04 Euro/m.p.

 Art. 4. Concesionarea terenurilor se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.