Hotărârea nr. 433/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCHIRIERII AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN MUN. BRASOV, STR. TURNULUI -PARC TRACTORUL CATRE S.C. BORLAN & CO S.N.C.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 433

din data de 27 octombrie 2003

 


 Obiect: aprobarea  închirierii amplasamentului situat în mun. Braşov, str. Turnului - Parc Tractorul către S.C. BORLAN & CO S.N.C.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad.  5.774 din 17 octombrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea închirierii amplasamentului situat în mun. Braşov, str. Turnului - Parc Tractorul, către S.C. BORLAN & CO S.N.C.;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi prevederile O.G.U. nr. 40/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 38, lit. d şi  f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Braşov şi S.C. BORLAN & CO S.N.C., având ca obiect terenul situat în Braşov, Parcul Tractorul, la intersecţia str. Turnului cu str. 13 Decembrie, aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, în următoarele condiţii:

 - Destinaţia terenului:   amplasare chioşc metalic pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

 - Durata :      5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor, în condiţiile respectării prevederilor H.C.L. nr. 42/1992;

 - Suprafaţa terenului :  70 m.p.

 - Chiria lunară :           0,89 (optzecişinouăcenţieuro) Euro/m.p./lună, plătită în lei la
                                    cursul ROL/EURO comunicat de B.N.R.

 Art. 2.   Locatarul  va constitui o garanţie de bună execuţie, echivalentă cu chiria stabilită pentru două luni.

 Art. 3. (1) Se constituie în sarcina locatarului debitul calculat pentru o perioadă de 5 ani anterior semnării contractului de închiriere la care se vor calcula majorări şi penalităţi aferente.

   (2) În situaţia în care agentul economic va achita în termen de două luni, de la data semnării contractului de închiriere, cel puţin 30 % din debitul stabilit la alin. 1, acesta va beneficia de scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor aferente şi la eşalonarea diferenţei rămasă de plată pe o perioadă de 24 de luni, în condiţiile legii, de către Direcţia Fiscală Braşov.

  (3) Nerespectarea prevederilor alin. 2 va conduce la rezilierea de drept a  contractului de închiriere, recuperarea debitului şi a penalităţilor aferente urmând a se face prin procedura executării silite de către Direcţia  Fiscală Braşov.

  (4) Eşalonarea debitului, în condiţiile prezentului articol, nu conduce la amânarea termenelor de plată aferente obligaţiilor curente prevăzute de contractul de închiriere.


 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.