Hotărârea nr. 432/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 3 SI ART. 4 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 176 DIN 13 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 9.446/2003 A SERVICIULUI IDEN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 432

din data de 27 octombrie 2003

 

 

  Obiect: modificarea art. 3 şi art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din  13  mai  2002;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 9.446/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 13 mai  2002;
 Având în vedere art. 126 din Legea nr. 215/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 13 mai 2002, care va avea următorul conţinut:
 "Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani către Tribunalul Braşov a spaţiului cu altă destinaţie descris la art. 1."


 Art. 2.  Se revocă art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 13 mai 2002.


 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 13 mai 2002, astfel modificată va fi republicată.


 Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 176 din 13 mai 2002

republicată prin H.C.L. nr. 432 din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: stabilirea destinaţiei imobilului situat în Braşov, Str. Republicii nr. 51;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 mai     2002;
 Analizând referatul nr. 7/2002, al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la stabilirea destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51;
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 213/1998 (privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia), H.G. nr. 1.275/2000 (normele de aplicare ale Legii nr. 114/1996);
 In temeiul art. 38, alin. 2, lit g şi 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă înscrierea imobilului din C.F. nr. 8933, cu nr. top. 5475, 5474/2, în domeniul privat al Municipiului Braşov cu destinaţia:
 - spaţiu cu altă destinaţie, pentru spaţiile în care a funcţionat BANKCOOP;
 - locuinţe.

 Art. 2. Se aprobă darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L.  a locuinţelor din imobilul descris la art. 1.
 
 Art. 3.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani către Tribunalul Braşov a spaţiului cu altă destinaţie descris la art. 1.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.