Hotărârea nr. 431/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. POPA SAPCA NR. 8, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. INTERCOMPUTER CLASS S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 431

din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: concesionarea  terenului situat în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 8,  în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. INTERCOMPUTER  CLASS S.R.L. Braşov;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 3.642/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 8; 
 Având în vedere  prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991 , republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru  realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Popa Şapcă nr. 8,  identificat prin C.F. nr. 29225 cu nr. top.  7461/42/a/2/1, în suprafaţă de 7,50 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. INTERCOMPUTER CLASS S.R.L. Braşov.


 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o  redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p. ce va fi plătită  în  lei  la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 265/2003, este pentru creare acces direct din exterior la imobilul înscris în C.F. 31238, cu nr. top. 7461/3/I.                               

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.