Hotărârea nr. 430/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MOLNAR JANOS NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI ANDREI VASILE SI ANDREI ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 430

din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: concesionarea  terenului situat în Braşov, str. Molnar Janos nr. 21, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Andrei Vasile şi Andrei Elena;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 8.081/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Molnar Janos nr. 21;
 Având în vedere  prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991 , republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru  realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. Molnar Janos nr. 21, identificat prin C.F. nr. 30841, cu nr. top. 11276/7/1/1, în suprafaţă de 9,68 m.p., către Andrei Vasile şi Andrei Elena.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o  redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p. ce va fi plătită  în  lei  la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 5657/2002, este de realizare a  unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 30881, cu nr. top. 11276/7/3/1.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.