Hotărârea nr. 43/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIILOR DETINUTE DE BETA ANA SI BETA STEFAN, ÎN BRASOV, CARTIER STUPINI, STR. FAGURULUI NR. 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBR

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 43

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent construcţiilor deţinute de  Beta Ana şi Beta Ştefan, în Braşov, cartier Stupini, str. Fagurului nr. 1;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 933/2002 a Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Valorificare Imobile, privind concesionarea terenului aferent fermei agrozootehnice deţinută de Beta Ana şi Beta Ştefan;
Având în vedere prevederile art. 494 (3) din Codul Civil, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului aferent fermei agrozootehnice, situat în Braşov, cartier Stupini, str. Fagurului nr. 1, înscris în C.F. nr. 31159, cu nr. top.  10928/89/2/2, în suprafaţă de 889 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către  Beta Ana şi Beta Ştefan.

 Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1, determinat în condiţii de piaţă este de 10 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 0,4 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a  României pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este pentruu construcţii şi fermă agrozootehnică.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.