Hotărârea nr. 429/2003

OBIECT: ÎNCHIRIEREA SPATIULUI SITUAT PE STR. COLONEL BUZOIANU NR. 3 (CORP C), PE PERIOADA 16 IUNIE 2003 - 15 IUNIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 429

din data de 27 octombrie 2003

 


  Obiect: închirierea spaţiului situat pe str. Colonel Buzoianu nr. 3 (Corp C), pe  perioada 16 iunie 2003 - 15 iunie 2004;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 47.392/2003, al Biroului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală,  prin care se propune prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat pe str. Colonel Buzoianu nr. 3 (Corp C) în care îşi desfăşoară activitatea Liceul de Artă Braşov;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi  f  şi  art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă încheierea contractului de închiriere dintre Asociaţia Comunitatea Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Din Mallersdorf şi Liceul de Artă Braşov, pentru imobilul situat pe str. Colonel  Buzoianu nr. 3 (Corp C), începând cu data de 16 iunie 2003 - 15 iunie 2004. Valoarea chiriei va fi de 2 Euro/m.p./lună pentru o suprafaţă de  522 m.p.

 Art. 2.  Chiria va fi  plătită în lei la cursul  comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata din creditele bugetare aprobate pentru Liceul de Artă, alocate prin bugetul  local.

 Art. 3.  Imobilul menţionat la art. 1 va fi  destinat exclusiv activităţii didactice a  unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Liceul de Artă.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov şi conducerea Liceului de Artă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.