Hotărârea nr. 428/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. LACURILOR - STR. MURELOR, CARTIER NOUA, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPU

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 428

din data de 27 octombrie 2003

 

 

  Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor -  str. Murelor, cartier Noua, Braşov";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie  2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 46.837 din 2 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare,  Amenajare a Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - Str. Murelor, cartier Noua, Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier Noua, Braşov", iniţiată de S.C. N.V. REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. şi întocmită  de S.C.  DELIFATTO S.R.L., identificat prin C.F. nr. 4043/13.08.02, cu nr. top. 7000/1/1, 7000/1/3, 7001, având suptrafaţa totală de 83.560,80 m.p.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.