Hotărârea nr. 427/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE 5 LOCUINTE, STR. VARISTEI F.N. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREG

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 427

din data de 27 octombrie 2003

 


  Obiect: aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Construire 5 locuinţe, str. Variştei f.n. Braşov";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu  nr. 41.826/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajare a Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei " P.U.D.  - Construire 5 locuinţe - str. Variştei f.n. , Braşov" ;
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României  nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Construire 5 locuinţe - str. Variştei f.n., Braşov", iniţiată de Bărbuşoiu Cosmin, Mezei Liviu şi Nica Marius şi întocmită de S.C. CIBBS PROIECT S.R.L., terenurile fiind identificate în C.F. nr. 10812, 10813, 10814, 10815, 10816 (2420) din 26 martie 2003, sub nr. top. 3173/1/2, 3173/2, 3173/3, 3173/4/2 şi 3173/4/1, având  suprafaţa totală de 6.589 m.p.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.