Hotărârea nr. 426/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE SI MODERNIZARE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, MAGAZIN, FAST-FOOD, BIROURI SI SPALATORIE AUTO, STR. CARPATILOR (POIENELOR) F.N. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 426

din data de 27 octombrie 2003

 

  Obiect:  aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Extindere şi modernizare staţie de distribuţie carburanţi, magazin, fast-food, birouri şi spălătorie auto,  str. Carpaţilor (Poienelor) f.n. Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 46.351 din 30 septembrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare,  Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D.  -Extindere şi modernizare staţie  de distribuţie carburanţi, magazin,      fast-food, birouri şi spălătorie auto, str. Carpaţilor (Poienelor), f.n. Braşov";
 Având în vedere prevederile Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Extindere şi modernizare staţie de distribuţie carburanţi, magazin, fast-food, birouri şi spălătorie auto, str. Carpaţilor (Poienelor) f.n., Braşov", iniţiată de S.C. V.G.B. COMPANY S.R.L. şi întocmită de S.C. PROIECT MARGO S.R.L., terenul fiind identificat în C.F. nr. 22461 (31937) din 27 iunie 2003, nr. top. 7386/1/1/1/4, având suprafaţa totală de 1.923,6 m.p.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.