Hotărârea nr. 425/2003

OBIECT: ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV ÎN VEDEREA FINANTARII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC "UNITATE DE PRIMIRE URGENTE - LA SPITALUL DE PEDIATRIE DIN BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 425

din data de 27 octombrie 2003

 


 Obiect: asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov în vederea finanţării obiectivului de interes public "Unitate de Primire Urgenţe - la Spitalul  de Pediatrie din  Braşov";
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  27 octombrie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri privind asocierea cu Consiliul Judeţean Braşov în vederea realizării obiectivului de interes public "Unitate de Primire Urgenţe la Spitalul de Pediatrie din Braşov";
 Având în vedere prevederile Legii nr. 270/2003, art. 36, lit. e şi alin. (3);
 În temeiul art. 38, lit. x  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă asocierea Consiliului Local Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov în vederea finanţării obiectivului de interes public "Unitate de Primire Urgenţe la Spitalul de Pediatrie din Braşov".


 Art. 2. Suma alocată conform art. 1 va fi de 1,2 miliarde lei  şi se va folosi pentru dotarea cu aparatură medicală.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.