Hotărârea nr. 424/2003

OBIECT: PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL LA ÎNFIINTAREA UNEI SOCIETATI DE ADMINISTRARE A "PARCULUI INDUSTRIAL ROMAN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 OCTOMBRIE 2003; ANALIZÂND INITIATIVA UNUI GRUP DE CONSILIER

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 424

din data de 27 octombrie 2003

 

 Obiect: participarea Consiliului Local la înfiinţarea unei societăţi de administrare a  "Parcului Industrial ROMAN";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  27 octombrie 2003;
 Analizând iniţiativa unui grup de consilieri privind participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea unei societăţi de administrare a "Parcului Industrial ROMAN", în colaborare cu Consiliul Judeţean şi Uniunea Sindicatelor Libere Independente ROMAN Braşov; 
 Având în vedere adresa nr. 51.275/2003 a Uniunii Sindicatelor Libere Independente  ROMAN Braşov;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la înfiinţarea unei societăţi de administrare a "Parcului Industrial Roman" , împreună cu Consiliul Judeţean Braşov şi Uniunea Sindicatelor Libere Independente  ROMAN Braşov, parc ce va fi creat prin legi speciale propuse de Guvern şi aprobate de Parlamentul României.

 Art. 2. Se constituie comisia de negociere a condiţiilor de participare la înfiinţarea societăţii  de administrare menţionată la art. 1, formată din 7 membri şi anume:
  - Dl. Viceprimar Scripcaru George
  - Dl. Ionescu Lucian    - consilier
  - Dl. Gonţea Ion    - consilier
  - Dl. Zakarias Carol    - consilier
  - Dl. Grigorescu Sorin    - consilier
  - Dl. Ionel Adrian    - consilier
  - Dl. Becheanu Paul    - consilier

 Art. 3. Comisia menţionată la art. 2 va întocmi, în colaborare cu reprezentanţii celorlalte părţi care vor forma societatea de administrare, actul constitutiv al acesteia şi-l vor supune aprobării plenului Consiliului Local, inclusiv cota de participare a Consiliului  Local Braşov, care va fi de până la 40 %.

 Art. 4. Comisia menţionată la art. 2 şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.