Hotărârea nr. 423/2003

OBIECT: APROBAREA DARII ÎN FOLOSINTA CU PLATA A UNUI NUMAR DE 17 AMPLASAMENTE APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, AVÂND CA DESTINATIE DIFUZAREA DE PRESA, CARTE SI ALTE EFECTE POSTALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 423

din data de 29 septembrie 2003

 

Obiect: aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 octombrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget, înregistrat sub nr. 44.155/2003, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov;
 Având în vedere prevederile art. 5, al. 3, art. 20, al. 4, art. 16, al. 1 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale şi ale O.G. nr. 87/2003, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003 în sumă de 1.543.505.394 mii lei la partea de venituri şi 1.543.505.394 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, centralizată pe capitole de venituri şi cheltuieli şi amendamentelor formulate de Comisia 1 şi aprobate de plenul Consiliului Local şi anume:
 - diminuarea cap. 59.02. Cultură, poziţia  orgă de lumini cu 200 mil.lei;
 - majorarea poziţiei pian Liceul de Artă cu 200 mil.lei;
 - suplimentarea la Cap. 59.02 cu suma de 500 mil.lei poziţie nouă - participarea       Municipiului Braşov la organizarea  Campionatului Mondial de popice, conform
   H.C.L. nr. 366/2003;
 - suplimentarea la capitolul 63.02. poziţia reactualizare studiu de fezabilitate ocolitoare    cu 350 mil.lei;
 - diminuarea fondului de rezervă cu 850 mil.lei;
 - majorarea cap. 51.02. cu 400 mil.lei, reprezentând onorarii avocat şi diminuarea    corespunzătoare a fondului de rezervă.

 Art. 2. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul local conform anexelor nr. 2,  2 a,  2 b,  3,  4,  4 a,  5,  6.

 Art. 3. Se aprobă "Lista sinteză a cheltuielilor de capital a Municipiului Braşov" şi detalierea  acestora în  lista "Alte cheltuieli de investiţii pe categorii de bunuri", în sumă totală de 174.441.271 mii lei, anexa nr. 6,  6 a.

 Art. 4.  Primarul Municipiului şi ordonatorii de credite secundari şi terţiari vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.