Hotărârea nr. 422/2003

OBIECT: CONSTITUIRE COMISIE DE MONITORIZARE A ACTIVITATII R.A. TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 422

din data de 29 septembrie 2003

 

 

Obiect: constituire comisie de monitorizare a activităţii R.A. TRANSPORT Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri, privind constituirea comisiei de monitorizare a activităţii R.A.  TRANSPORT  Braşov;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i - j , art. 56, al. 7 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare a activităţii R.A. TRANSPORT Braşov.

 Art. 2. Comisia urmăreşte, controlează şi analizează activitatea R.A. TRANSPORT Braşov.
 
 Art. 3. Comisia îşi va desfăşura activitatea pentru o perioadă de doi ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei.
 
 Art. 4.  Se numesc în calitate de membrui ai comisiei, următoarele persoane:

  1. Ladislau Hathazi  6. Ciprian Chiricheş
  2. Sorin Grigorescu  7. Traian Bârsăşteanu
  3. Ladislau Nedeczky  8. Gheorghe Atomei
  4. Vladimir Puiu  9. Ioan Bâscă
  5. Lucian Ionescu
 
 Art. 5. R.A. TRANSPORT Braşov şi persoanele nominalizate la art. 4 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.