Hotărârea nr. 421/2003

OBIECT: REVOCAREA MEMBRILOR CONSILULUI DE ADMINISTRATIE AL R.A. TRANSPORT BRASOV NUMITI PRIN H.C.L. NR. 320/2001 SI NUMIREA UNUI NOU CONSILIU DE ADMINISTRATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003;

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 421

din data de 29 septembrie 2003

 


Obiect: revocarea membrilor consilului de administraţie al R.A. TRANSPORT Braşov numiţi prin H.C.L. nr. 320/2001 şi numirea unui nou consiliu de administraţie;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri, privind revocarea membrilor consiliului de administraţie al R.A. TRANSPORT Braşov, numiţi prin H.C.L. nr. 320/2001 şi numirea unui nou consiliu de administraţie;
 Având în vedere dispoziţiile art. 12 - 14 din legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca  regii autonome şi societăţi comerciale, art. 10, alin. 2 din Ordinul nr. 502/2001 al Ministrului Administraţiei Publice;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i - j şi art. 46, din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se revocă din funcţia de membri ai consiliului de administraţie al  R.A. TRANSPORT Braşov, următoarele persoane:
  - Pulpea Augustin  - Lică Paul 
  - Benea Gheorghe  - Curcubata Ruxandra
  - Ciobanu Cristian  - Păltânea Sorin
  - Coliban Tiberiu  - Popa Alexandru 
  - Frandeş Adrian  - Sava Teodor
  - Henter Iuliu  
 
 Art. 2.  Se aprobă consiliul de administraţie al  R.A. TRANSPORT Braşov, în următoarea componenţă:

  1. Pulpea Augustin  5. Păltânea Sorin
  2. Ciobanu Cristian  6. Sava Teodor
  3. Coliban Tiberiu  7. Imre  Istvan
  4. Frandeş  Adrian
 
 Art. 3. R.A. TRANSPORT Braşov şi persoanele nominalizate la art. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.